Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

De Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter houdt een aantal voorwaarden en richtlijnen aan bij het beoordelen van de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding.

Doel en doelgroep                                                           

 • Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Wierden in aanraking te laten komen met 75 jaar vrijheid om bij hen de bewustwording van de waarden vrede, vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid te vergroten.
 • De doelgroep is lokaal, gericht op een brede groep inwoners van jong tot oud, waarbij vernieuwende activiteiten met een duurzaam karakter extra worden aangemoedigd. Onder duurzaam wordt in deze verstaan het bereiken van de jeugd van de gemeente Wierden.

Algemene criteria

 • De uitvoering vindt plaats tussen 31 augustus 2019 -Slag om de Schelde- en 24 oktober 2020 ‑Stichting UN-. Het zwaartepunt van de viering in de gemeente Wierden is van 8 april 2020 tot en met 5 mei 2020.
 • De activiteiten zijn open en toegankelijk voor iedereen.
 • Het gaat om extra activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in aanvulling op de jaarlijkse activiteiten rondom herdenken en vieren.
 • Activiteiten zijn gericht op het herinneren, herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in de gemeente Wierden; dus lokale activiteiten.
 • Het ontwikkelen van activiteiten met een vernieuwend karakter (bijvoorbeeld nieuwe tradities) wordt door de Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter aangemoedigd.
 • De uitvoerder moet een projectplan overleggen. In dit projectplan moet staan:
  • wanneer het project plaatsvindt;
  • wie de projecteigenaar is;
  • wat houdt het project in en wat zijn de doelstellingen, zoals:
   • hoe wordt bijgedragen aan het vergroten van de bewustwording;
   • hoe wordt aangesloten bij lokale verhalen en gebeurtenissen;
   • doelgroep van jong tot oud;
   • toegankelijkheid van de activiteit;
   • samenhang met andere activiteiten in de gemeente Wierden;
   • bereik en impact van de activiteiten.
  • hoe wordt het project gecommuniceerd;
  • begroting met een dekkingsplan.
   In het dekkingsplan staat hoe men verwacht het project te financieren.
 • Een voorkeur gaat uit naar:
  • activiteiten die bijdragen bij aan het verhogen van het waardebesef van vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid; en
  • activiteiten die tot stand komen binnen een samenwerkingsverband met andere organisaties.

Uitsluitingscriteria

 • Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten.
 • Wetenschapsprojecten en onderzoeken.
 • Verbouw, renovatie of aankoop van panden t.b.v. tentoonstellingen.
 • Commerciële projecten.

Financiën

 • De bijdrage per project is maximaal 70% van de totale kosten met een plafond van € 1.500,–.
 • Het moet hierbij gaan om een project met een maatschappelijk karakter. Zie vierde aandachtspunt van de uitsluitingscriteria.
 • De Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter houdt in haar toekenning rekening met een evenredige geografische spreiding van de activiteiten.
 • Het kan zijn dat na de uitvoering van het project door de Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter aan de projecteigenaar een financiële verantwoording wordt gevraagd.

Uitzonderingen

Een uitzondering met betrekking tot de hoogte van het toekennen van middelen kan worden gemaakt voor:

 • Activiteiten die op een bijzondere (lees unieke) wijze bijdragen bij aan het verhogen van het waardebesef van vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid. Daarbij kan worden gedacht aan oral-history zoals (muziek)theaterproducties waarin inwoners van de gemeente Wierden deelnemen.
 • Activiteiten die op een vernieuwende wijze de 4/5 mei traditie en in relatie daarmee het waardebesef van vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid in de gemeente Wierden doorgeeft aan de volgende generatie(s).

Risico/aansprakelijkheid

 • Het risico/de aansprakelijkheid van het project berust bij de projecteigenaar.
 • De stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter kan nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Verzekeringen

 • Informatie over (mogelijkheden van) verzekeringen kan bij het Kerncomité worden verkregen nadat een volledig projectplan is ingediend.

Inzendtermijn

 • Projecteigenaar moet voor 15 september 2019 hun projectplan hebben ingeleverd bij de Stichting Vier de Vrijheid.
 • De activiteiten zijn voorafgaand aan de definitieve indiening (15 september) voor 15 augustus bekend bij Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter. Daarvoor moet men gebruik maken van het formulier “Aanmelden van projecten in het kader van 75 jaar vrijheid”